ആദ്യം ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രർത്ഥന, ഒടുവിൽ മോഷണം: കുപ്രസിദ്ധ കള്ളന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ

Divya John

സിസിടിവിയുടെ സഹായത്തോടെ  ഭക്തി നിർഭരമായ കള്ളന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ .എന്നാൽ കൂടുതൽ കൗതുകത്തോടെയാണ്  ഇതെല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഒരു 'പ്രാർഥന' കള്ളനെക്കുറിച്ചാണ് വിഡിയോ. സംഭവം ഹൈദരാബാദിലാണ്. വിഡിയോയിൽ ആദ്യം കാണുന്നത്  ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ കള്ളൻ അൽപനേരം പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതായാണ്.ശേഷം വലംവെക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ആരെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം അടിച്ചുമാറ്റുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അടിച്ചുമാറ്റിയ വിഗ്രഹത്തിന് മുത്തം കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ച കിരീടംക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. മോഷ്ടാവിനുവേണ്ടി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചുട്ടുണ്ട്.ശേഷം വലംവെക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ആരെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം അടിച്ചുമാറ്റുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അടിച്ചുമാറ്റിയ വിഗ്രഹത്തിന് മുത്തം കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ച കിരീടംക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. മോഷ്ടാവിനുവേണ്ടി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചുട്ടുണ്ട്.സിസിടിവിയുടെ സഹായത്തോടെ  ഭക്തി നിർഭരമായ കള്ളന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ .എന്നാൽ കൂടുതൽ കൗതുകത്തോടെയാണ്  ഇതെല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഒരു 'പ്രാർഥന' കള്ളനെക്കുറിച്ചാണ് വിഡിയോ. സംഭവം ഹൈദരാബാദിലാണ്. വിഡിയോയിൽ ആദ്യം കാണുന്നത്  ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ കള്ളൻ അൽപനേരം പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതായാണ്.ശേഷം വലംവെക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ആരെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം അടിച്ചുമാറ്റുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അടിച്ചുമാറ്റിയ വിഗ്രഹത്തിന് മുത്തം കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ച കിരീടംക്ഷേത്ര

Find Out More:

Related Articles: