మంచిమాట:తెలివితో ఎలాంటి వారి నుండి అయిన తప్పించుకోవచ్చు.

Sravani Manne
అనగనగా ఒక వ్యాపారి ఉండేవాడు.వ్యాపారి ఒకడు రామచిలుకను తెచ్చి పంజరంలో పెట్టాడు.స్వేచ్చగా ఉండే చిలుకకు పంజరంలో వుండటం జైలు శిక్షగా అనిపించింది.ఎలాగయినా సరే ఈ చెరనుండి బయటపడాలని అది నిశ్చయించుకొన్నది.ఆలోచించగా ఆలోచించగా దానికొక ఉపాయం తట్టింది.అది వ్యాపారిని పిలచి నన్నిలా పంజరంలో పెడితే నీకు అనిముత్యాలాంటి మూడు నిజాలు చెబుతాను అదినీకు నచ్చితే నన్ను డాబాపైకి తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు.రెండవ నిజం చెబుతాను.అదికూడా నచ్చితే కొబ్బరిచెట్టు మీద కూర్చోవడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వాలి.


అప్పుడు మూడవ నిజం చెబుతాను.అదికూడా నచ్చితే నాకు స్వేచ్చను ప్రసాదించాలి.సరేనా!అని,వ్యాపారిని అడిగినది.దీనికి వ్యాపారి ఒప్పుకున్నాడు.చిలక మొదటి నిజం ఇలా చెప్పింది.ఏది పోగుట్టుకొన్నా భవిష్యత్తు మిగిలే ఉంటుంది.ప్రాణంతో సమానమైనది పోయిన దిగులు పడకూడదు.వ్యాపారికి ఈ సలహా నచ్చినది.చిలుకను డాబా మీదుకు వెళ్ళమన్నాడు.రెండవ సలహాగా చిలుక ఇట్లు చెప్పినది.ఏదయినా సరే నీకళ్ళతో నీవు చూచేదాక నీవు నమ్మద్దు.వ్యాపారికి ఈ సలహా కూడా నచ్చింది.చిలుక కొబ్బరిచెట్టు కొసన కూర్చుంది.మూడవ సలహా చెప్పమని వ్యాపారి అడిగాడు.అప్పుడు చిలక నా కడుపులో రెండు వైడుర్యాలు ఉన్నాయి.నా కడుపు కోసి చూస్తే అవి లబ్యమవుతాయి అంది.


దాంతో వ్యాపారికి కలవరం పట్టుకొంది.అయ్యయో!చిలుకను పట్టుకోలేనే!అనవసరంగా రెండు వైడుర్యాలను చెయ్యిజార్చు కున్నానే అని భాదపడ్డాడు.చిలుక అందనంత ఎత్తులో ఉంది.ఎలాగైనా చిలుకను పట్టుకోవాలని వ్యాపారి అనుకున్నాడు.అప్పటికే వ్యాపారి దోరణిని గ్రహించిన చిలుక నవ్వుతూ వ్యాపారితో ఇలా చెప్పింది.నీకు రెండు సలహాలు ఇచ్చాను.అయినా నీవు పాటించలేదు.ప్రాణంతో సమానమైనది పోయిన బాధపడకూడదని చెప్పాను.వైడుర్యాలు పోగొట్టుకుoటున్నానే అని బాధ పడిపోతున్నావు.అలాగే నీ కళ్ళతో నీవు చూచే వరకు నమ్మవద్దని చెప్పాను.కానీ నీవు అలా చేయడం లేదు.నా కడుపులో వైడుర్యాలు ఎలా ఉంటాయి?ఒకవేళ ఉంటే నేను ఎలా బ్రతుకుతాను?సలహాలు పాటించని వారికి సలహాలివ్వకూడదని పెద్దలిచ్చిన సలహాను నేను మర్చి పోలేను.ఇది నా మూడవ సలహా,వస్తాను అంటూ చిలుక రివ్వు మంటూ ఎగిరి పోతుంది.వ్యాపారి మొహం సిగ్గుతో చిన్నపోయిoది.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి:

సంబంధిత వార్తలు: