Rajamahendravaram: Godavari receives heavy inflows at Rajahmundry Photos